ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು: ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮುಲಾಮು ಕ್ರಿಸ್ತನ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓವರ್ ಕೌಂಟರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರೆಮಿಡೀ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓವರ್ ಕೌಂಟರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರೆಮಿಡೀ

ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಮೊಮೈಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಮೊಮೈಲ್. ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಲತೆ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬಾತ್ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

+ ಓದಿ
0