ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಜನವರಿ 10, 2015

Https://namibiauraniuminstitute.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ (“ಸೇವೆ”) ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಿಬಿಯಾರೊನಿಯಮ್ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್.

ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ, ನೇರ, ಪರೋಕ್ಷ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಿಬಿಯಾರಾನಿಯಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್.ಕಾಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರಬೇಕು, ಒಪ್ಪಂದದ, ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಾದರೂ, ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯಗಳು. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಮಿಬಿಯರಾನಿಮ್ಇನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್.ಕಾಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ಇದೆ.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೈರಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಿಬಿಯಾರೊನಿಯಮ್ಇನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್.ಕಾಂಗೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ

https://namibiauraniuminstitute.com website may contain links to external websites that are not provided or maintained by or in any way affiliated with Namibiauraniuminstitute.com

ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಿಬಿಯಾರಾನಿಯಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಿಖರತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತತೆ, ಸಮಯ, ಅಥವಾ ಈ ಬಾಹ್ಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.