ಡು-ಯುವರ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿರೋಧಿ ಸೆಲ್ಯುಲೈಟ್ ಮಸಾಜ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೆಲ್ಯುಲೈಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು!

If cellulite has taken control of your wardrobe, you must learn some cellulite massage techniques, which you can use on yourself to reduce the appearance of cellulite on your skin. While a massage will not be able to “melt” that stubborn fat away, it sure can help in firming the skin of your cellulite prone areas, so that it regains its lost elasticity and moisture, and is better able to “hide” the fat stored just below it.It is a common myth that cellulite affects only overweight women. But the truth is that it can affect men and skinny people too, although females have a greater tendency to retain cellulite in their skin. Moreover, since cellulite is nothing but irregular lumps of fat modules, which find their way into the lower layers of the skin through cracks and splits in the fibers, people who have excess fat in their body will be more susceptible to the appearance of cellulite. Hence, weight control and obesity control can help a long way in fighting cellulite, together with regular cellulite massage.

ಸೆಲ್ಯುಲೈಟ್ ಮಸಾಜ್

Self Massage In four Easy Steps

Regular massage with a good cellulite cream increases the metabolism of the affected areas. With improved blood circulation, the body is better able to release the toxic wastes stored in those cellulite formations. Note that you must drink plenty of water when you start on any anti-cellulite program, because water helps flush-out the toxins from the body. A cellulite removal massage on yourself can be done in just 4 easy steps.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೆಲ್ಯುಲೈಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು!

 • Apply some good moisturizing lotion or an anti-cellulite cream on the affected areas, so that your hands can easily glide on these parts during the cellulite massage. You can also use some talcum powder instead of the cream or lotion.
 • Start massaging at the lowest part of your body, and gradually work your way up towards the heart.
 • Start with low to moderate pressure, using the following moves.
 • Long, sweeping strokes or circular motion, with your fingers, knuckles and flat palms.
 • Grasping your skin with your thumb and fingers and massaging it in a circular kneading motion.
 • Pinching the skin gently between thumb and fingers, and pulling it away from your body, in all directions.
 • Finishing off the session with some broad relaxing contact strokes.

ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಯಿಂಟುಗಳು

There are some important points that you should always remember about a cellulite massage.

 • Never apply excessively strong pressure on your skin, as it can rupture the capillaries beneath and irritate the vascular walls. If it feels painful or causes bruises, it means that excessive force has been applied.
 • The massage should be done when the muscles are absolutely relaxed and the hands should not be wet or cold.
 • Ideally, the massage should be done at least once every week, for 30-60 minutes.
 • You should always leave the massage of sensitive areas, like stomach, groin and the internal part of hips around the pubis, to qualified experts.
 • In case of heart ailments, varicose veins or any other skin problems, it is best to stay away from massage, and instead use other methods for cellulite removal.
 • The hands should be able to slide comfortably over the skin, in smooth and easy strokes, with the help of oil or talc.

If the above points are kept in mind, a steady cellulite massage, combined with proper diet control and rigorous exercise regime, will help you diminish that “cottage-cheese” like cellulite very fast.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ
1 ಸ್ಟಾರ್2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್3 ಸ್ಟಾರ್ಸ್4 ಸ್ಟಾರ್ಸ್5 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (1 ಮತಗಳನ್ನು, ಸರಾಸರಿ: 5.00 5 ಔಟ್)
Loading ...

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೆಲ್ಯುಲೈಟ್ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್

ಎರಡು ಉಚಿತ ಬಾಟಲ್ ಆಫರ್!
1.ಕೊನೆಯ ಆ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
2. ಔಟ್ ಮೆದುಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
3.ರಾಪಿಡ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು
4. ಪ್ರತಿ ಚರ್ಮದ ರೀತಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್
ಈಗಲೇ ತಾ!
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೆಲ್ಯುಲೈಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಮುಚ್ಚಿ ಬಟನ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೆಲ್ಯುಲೈಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಈಗಲೇ ತಾ!
ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ